Kryteria oceny pracy pisemnej

Pamiętaj, że Twoja praca nie może być krótsza niż 180 słów.

Uwaga:
1. Za pracę nie na temat uczeń otrzymuje 0 p.
2. Jeśli praca nie spełnia wymogów objętości, uczeń uzyskuje punkty tylko za realizację tematu. Za kompozycję, styl i język oraz zapis otrzymuje 0 p.

I. Rozwinięcie tematu (maksymalnie 4 punkty)

1. Uczeń odwołuje się w swojej argumentacji do materiału i innych źródeł, adekwatnie do tematu i postawionej tezy; formułuje 3 trafne i wnikliwe argumenty – 4 p.
2. Uczeń odwołuje się w swojej argumentacji do materiału i innych źródeł, adekwatnie do tematu i postawionej tezy; formułuje przynajmniej 2 na ogół trafne argumenty – 3 p.
3. Uczeń podaje jeden argument adekwatnie do tematu i postawionej tezy; argumentacja jest częściowo trafna, ogólnikowa – 2 p.
4. Uczeń podejmuje próbę argumentacji – 1 p.

II. Kompozycja (maksymalnie 1 punkt)

Kompozycję ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.
1. Kompozycja spójna; zachowany logiczny tok rozważań, pełna konsekwencja w układzie graficznym – 1 p.
2. Brak logicznego uporządkowania lub brak segmentacji – 0 p.

III. Styl (maksymalnie 1 punkt)

1. Styl konsekwentny i dostosowany do formy wypowiedzi – 1 p.
2. Styl niekonsekwentny, niedostosowany do formy wypowiedzi – 0 p.

IV. Język (maksymalnie 2 punkty)

1. Język komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, fleksja, frazeologia (drobne odstępstwa; maksymalnie 3 błędy językowe) – 2 p.
2. Język w przeważającej części pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia – 1 p.
3. Język niekomunikatywny, liczne błędy składniowe, leksykalne, fleksyjne, frazeologiczne – 0 p.

V. Zapis (maksymalnie 2 punkty)

1. Poprawna ortografia i interpunkcja (sporadyczne odstępstwa – maksymalnie 3 błędy ortograficzne i 6 błędy interpunkcyjne) – 2 p.
2. Poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia, maksymalnie 5 błędów), interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów) – 1 p.

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów