Hymn o miłości – Гімн любові

Autorem Hymnu o miłości jest Paweł z Tarsu – ten, którego potem, literacko zmienionego, umieścił Sienkiewicz w swojej powieści. Był apostołem (uczniem Jezusa, choć go nie znał – poznał chrześcijaństwo już po Jego odejściu), kaznodzieją (głosił kazania) i autorem większości listów apostolskich (13/20). Hymn o miłości znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 13, wersety 1-8 i 13.

1 list św. Pawła do Koryntian, rozdział 13

Перше послання апостола Павла до коринфян, 13

Liryka – jeden z trzech rodzajów literackich. Лі́рика один із трьох, нарівні з епосом та драмою, родів художньої літератури та мистецтва.

środek stylistyczny, figura stylistyczna
= Стилістична фігура, фігу́ри мовлення

znajdźcie figury / знайти фігу́ри:
anafora / aнафора
porównanie / порівняння
epitet / епітет
personifikacja lub uosobienie / персоніфікація чи уособлення