Poetycki obraz bitwy

Cele lekcji:
– rozumiem przeczytany tekst;
– znajduję znane fakty historyczne;
– wskazuję cechy rodzaju literackiego w „Reducie Ordona”;
– potrafię znaleźć i wskazać obrazy poetyckie;
– odnajduję środki stylistyczne i potrafię wymienić ich funkcje;
– znam znaczenie słów: reduta, adjutant, despota, despotyzm, gloryfikacja, heroizm.

Tekst „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza znajdziesz w podręczniku, s. 65.

Odpowiedz na pytania o bitwę: kto walczy? z kim? kiedy? gdzie? o co?
jak się to skończyło?

„Gdzież jest król?…”

Где же царь, который в бой полчища направил?Может, он под выстрелы и себя подставил?Нет, за сотни верст сидит он в своей порфире –

ilustracja do fragmentu, prawie 200 lat później 2022-03-01
Recytacja rytmiczna (niby hiphop)

Zadanie egzaminacyjne – przykład tematu:
Wszyscy ludzie w mniejszym lub większym stopniu skłonni są do poświęceń. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, co na ogół powoduje, że ludzie poświęcają jedną wartość w imię drugiej, która jest dla nich ważniejsza. Odwołaj się do Reduty Ordona Adama Mickiewicza, innego
wybranego tekstu literackiego oraz własnych przemyśleń.
Praca powinna zawierać nie mniej niż 200 słów.