Powtórzenie materiału:

Lektury: „Mały Książę”, „Żona modna”, „Dziady cz.II”, „Świtezianka”,
Analiza i interpretacja wiersza,
Imiesłowy (+ części mowy, części zdania, pisownia nie-z częściami mowy),
Argumentacja: argument, przykład,
Kategorie rodzaju i gatunku literackiego,
Kompetencje komunikacyjne: czytanie ze zrozumieniem, znajomość przysłów.

Statut szkoły§ 41 pkt. 3: Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) poniżej 33% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
2) 33% – 49% – dopuszczający
3) 50% – 74% – dostateczny
4) 75% – 89% – dobry
5) 90% – 99% – bardzo dobry
6) 100% lub ocena bardzo dobra i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

W przypadku sprawdzianu na 32 punkty:
Poniżej 10,5 punkta (33%) – niedostateczny
11 – 15,5 punkta (33% – 49%) – dopuszczający
16 – 23,5 punkta (50% – 74%) – dostateczny
24 – 28,5 punkta (75% – 89%) – dobry  
29 – 31,5 punkta (90% – 99%) – bardzo dobry
32 punkty  (100%) – celujący.

Najczęstsze błędy dotyczyły imiesłowów. W podanym tekście było ich 12 – wszystkie przymiotnikowe (poza określeniem czy czynny, czy bierny trzeba więc określić liczbę, rodzaj gramatyczny i przypadek każdego):
dziwiącą się twierdzącą posiadających wykopane tzw. – tak zwanych wyrzucane służący wpisana związane obdarzonej polegającą obdarzony