Konopnicka, „Mendel Gdański”. Stylizacja.

Styl narracji:
1. Odnajdź w ostatnim akapicie na str. 83. po przykładzie każdego z poniższych środków stylistycznych i wskaż jego funkcję.
enumeracja, epitet, animizacja, paralelizm
składniowy, porównanie, kontrast.
Wskaż fragment noweli, z którym można zestawić ten akapit na zasadzie kontrastu.
O czym świadczy ten kontrast?

Ćwiczenia ze stylizacji (stylizacja biblijna) 10′ (po 2,5′ na zadanie):

  1. We fragmencie Biblii odnajdź 6 cech stylu biblijnego – wypisz i podaj przykład: 1. rozpoczynanie zdań spójnikami, 2, 3….
  2. Dopisz punkt 7.: przywoływanie fraz (określeń, zdań) z Biblii i 8.: wykorzystanie motywów/symboli/legorii z Biblii.
  3. Odnajdź wszystkie te 8 elementów stylu biblijnego w tekście Mickiewiza, zacytuj odpowiednie przykłady.
  4. Wyciagnij wniosek dotyczący funkcji uzycia tej stylizacji: Adam Mickiewicz w „Księgach narodu polskiego…” użył stylizacji biblijnej, aby…

Ćwiczenie z rozpoznawania styliacji: 1/70 a,b,c 7′:

  1. Sapkowski, „Narrenturm”
  2. Tischner, „Historia filozofii po góralsku”
  3. Białoszewski, „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

Ćwiczenie z dialektyzacji 2/71 (7′):

  1. dialogi – cechy – jaka to stylizacja?
  2. narracja – cechy – jaka to stylizacja?*
  3. Wypisz dialektyzmy: leksykalne, fonetyczne, fleksyjne.

Ćwiczenie twórcze: opracujcie w podanej stylizacji wiersz Tuwima „Do krytyków” https://poezja.org/wz/Julian_Tuwim/22593/Do_krytykow (Zachowajcie sens, obraz poetycki przedstawiony w wierszu; zaznaczcie elementy stylizacji!)