Kontekst

Intertekstualność – koncepcja w badaniu literatury i – szerzej – kultury

Konteksty w pracy maturalnej – film
Konteksty w pracy maturalnej – jak wprowadzać, jak nie? 14′
Konteksty wg CKE – praca z komentarzem

Różne postawy w rozumieniu tekstów – dobierz, jakie konteksty umożliwiają odczytanie wg danej postawy:
1. Pozytywistyczna (co autor miał na myśli),
2. Strukturalistyczna (co jest w tekście, skupienie na języku),
3. Poststrukturalistyczna (co JA-odbiorca widzę w tekście).

Lektury z KL. 1: ANTYK, STAROŻYTNOŚĆ
Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 
Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 
Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym; 
Homer, Iliada (fragmenty),  Odyseja (fragmenty); 
Sofokles, Antygona; 
Horacy – wybrane utwory; 
Arystofanes, Chmury; 
Arystoteles, PoetykaRetoryka (fragmenty); Platon, Państwo (fragmenty); Wergiliusz, Eneida (fragmenty); 
ŚREDNIOWIECZE 
BogurodzicaLament świętokrzyski (fragmenty);  Legenda o św. Aleksym (fragmenty);  Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 
Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 
Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 
Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 
św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty); Francois Villon, Wielki Testament (fragm) 
RENESANS 
Michel de Montaigne, Próby (fragmenty); 
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty); 
Jan Kochanowski,
wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX;  Odprawa posłów greckich;
 
Jan Kochanowski, Treny (jako cyklp poetycki); 
William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 
William Szekspir, Hamlet; 
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 
BAROK 
wybrane wiersze następujących poetów:
Daniel Naborowski,
Jan Andrzej Morsztyn,
Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 
OŚWIECENIE 
Molier, Skąpiec; 
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny,
wybrane satyry;
 
Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;