Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego

Zapoznaj się z prezentacją. Przeczytaj fragmenty utworu ukryte pod nazwami pór roku. Wykonaj w zeszycie zadania, zaznaczone pytajnikami.
Znaczki linków i oka zawierają dodatkowe informacje, koperta – dodatkowe zadanie.

Po powyższej prezentacji i po zapoznaniu się z zawartymi w niej fragmentami, zapoznaj się / powtórz informacje o samym autorze i jego dziele: