Lektury – średniowiecze, renesans (odrodzenie), barok, oświecenie

ŚREDNIOWIECZE
BogurodzicaLament świętokrzyski (podręcznik); 
Legenda o św. Aleksym (podręcznik); 
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (podręcznik);
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (podręcznik);
Pieśń o Rolandzie (podręcznik);
Gall Anonim, Kronika polska (podręcznik);
Dante Alighieri, Boska komedia (podręcznik);
* św. Augustyn, Wyznania (podręcznik);
* św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (podręcznik);
* Francois Villon, Wielki Testament (podręcznik)
RENESANS
* Michel de Montaigne, Próby (podręcznik);
* François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (podręcznik);
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich (audio ok. 35′)
wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; 
* Jan Kochanowski, Treny (jako cyklp poetycki);
William Szekspir, Makbet, (audio ok. 2,5h) – to być może w 2 klasie?
Romeo i Julia; (audio ok. 3h)
* William Szekspir, Hamlet; (audio 4,5h)
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
BAROK
wybrane wiersze następujących poetów:
Daniel Naborowski,
Jan Andrzej Morsztyn,
Mikołaj Sęp-Szarzyński;
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (podręcznik);
Henryk Sienkiewicz, Potop (audio ok. 50h)
OŚWIECENIE
Molier, Skąpiec;
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny,
wybrane satyry;
Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

Zagadnienia do opracowania podczas lektury „Potopu” Sienkiewicza:

  1. POSTAWY ODWAGI I TCHÓRZOSTWA.
  2. JAK OKOLICZNOŚCI MOGĄ WPŁYWAĆ NA ZMIANĘ ZACHOWANIA I POSTAW CZŁOWIEKA?
  3. LITERACKI WIZERUNEK SZLACHCICA SARMATY.
  4. DZIAŁANIE W POJEDYNKĘ CZY WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI – CO UŁATWIA OSIĄGNIĘCIE CELU?
  5. MOTYW PRZEMIANY WEWNĘTRZNEJ BOHATERA.